Demogebied Ramskapelle - België

Het demogebied in Ramskapelle situeert zich in de kustpolders van West-Vlaanderen. Het landschap is typisch zeer open en vlak, met enkele verspreide heggen, rietkragen langs de grachten en talrijke kleine en grotere waterlopen.

Omschrijving van de demosite

Het gebied beslaat 499 hectare waarbinnen in totaal 28 landbouwers actief zijn. Elf boerderijen liggen hierbij ook fysiek binnen de perimeter van het gebied. Tal van beheerovereenkomsten werden al afgesloten in het gebied. Zaadmengsels afgestemd op vogels en grasstroken langs akkerranden voorzien zowel zomer- en wintervoedsel als broedhabitat voor akkervogels. Vaak geteelde gewassen in het gebied zijn graan (vooral wintertarwe), suikerbiet, aardappelen en vlas. Het gaat dus voornamelijk om akkerbouwbedrijven en in mindere mate gemengde bedrijven met vee en varkens en één enkel pluimveebedrijf.

undefined

PARTRIDGE doelstelling in het demogebied

In het PARTRIDGE project engageren we ons samen met de lokale landbouwers om het aandeel kwaliteitsvol habitat voor patrijzen en andere akkervogels te verhogen. Het doel is om minimum 7% hoog kwalitatief habitat te voorzien in het demogebied. De focus ligt op het optimaliseren van bloemenmengsel die beheerd worden op een manier dat ze jaarrond voedsel, dekking en nestgelegenheid bieden. Naast deze bloemblokken word ook maatregelen zoals keverbanken en het aanplanten van struiken geïmplementeerd en wordt het gebruik van voedertonnen geoptimaliseerd. Tegelijkertijd wordt ook beoogd om de kwaliteit van de bestaande beheerovereenkomsten te versterken.

Om dit te realiseren werken landbouwers en jagers samen in een agrobeheergroep die begaan is met het beheer van het gebied. Deze groep wordt actief betrokken in het project en evalueert en bediscussieert het beheer van de habitat en het wild in het gebied. Verder doen ze voorstellen tot nieuwe patrijsvriendelijke maatregelen (en bij uitbreiding ook voordelig voor andere akkervogels) en helpen bij de implementering ervan.

Het herstel van het aantal akkervogels en wildsoorten en –eenheden en het herstel van de geleverde ecosysteemdiensten wordt nauwgezet opgevolgd aan de hand van gestandaardiseerde monitoring protocols.

Habitatmaatregelen – status 2020

Sinds 2019 wordt ongeveer 15% van het bouwland in het demogebied Ramskapelle polder ingevuld met hoogkwalitatief habitat voor de patrijs en andere akkervogels. Dit areaal is een mix tussen bestaande agromilieumaatregelen (vooral beheerovereenkomsten afgesloten met VLM) en innovatieve PARTRIDGE maatregelen. In 2020 worden alle voorheen geïmplementeerde maatregelen verder aangehouden. Hieronder een kort overzicht van de voornaamste habitatmaatregelen:

  • PARTRIDGE bloemenmengsel: 19,88 ha. Zorgt voor winter en zomervoeding, en is een goede broedplek en bestaat uit boekweit, vlas, luzerne, zonnebloemen, haver, voeder radijs, rogge, kool, honing klaver, triticale en grote kaardebol. Ieder jaar wordt 50 % gemaaid en 50% opnieuw ingezaaid. Dit meerjarig bloemenmengsel zorgt voor alles wat een patrijs nodig heeft.
  • Grasstrook 15 juni: 1,14 ha. Grasstrook wordt gemaaid na 15 juni.
  • Gemengde grasstrook: 4ha. Grasbufferstrook bestaande uit gras en een bloemenmengsel welke gemaaid wordt na 15 juli.
  • Gemengde grasstrook plus: 45 ha. De strook wordt gedeeltelijk gemaaid na 15 augustus en de niet gemaaide stukken dienen als dekking voor de winter.
  • Faunavoedselgewas: 4,72 ha. De granen worden niet geoogst en blijven staan tot 31 maart als wintervoeding voor de akkervogels.
  • Weidevogelmaatregelen: 3,8 ha. Verlate weide maaidatum zodat kuikens ongestoord kunnen groeien.
  • Keverbank: 0,15 ha. Een keverbank ligt een halve meter hoger dan de omliggende grond en is een ideale overwinteringsplek voor loopkevers en andere insecten die dienen als voedsel voor de patrijzenkuikens (en als vorm van natuurlijke plaagbestrijding voor de landbouwer). De keverbank biedt meteen ook een geschikte nestplaats voor de patrijs.
  • Winterstoppels: 2 ha. Na de oogst van graan in de zomer, blijven de stoppels doorheen de winter op het veld staan. Deze bieden vooral dekking doorheen de winter.

Het totale areaal hoogkwalitatief habitat wordt in de praktijk gerealiseerd door 12 van de 28 actieve landbouwers in het demonstratiegebied. Jachtgroepen (6 in totaal) plaatsen extra voedertonnen doorheen de winter volgens de goede praktijk en staan in voor predator controle. Dit laatste wordt gedaan binnen het bestaande Vlaamse wetgevend kader. Ook jagers voorzien op kleinere schaal wat extra hoogkwalitatief habitat voor patrijs en andere wildsoorten.

In het demogebied worden patrijzen, hazen, broedvogels, overwinterende vogels en insecten gemonitord.

Sinds de start van het projecten werden ruim een 10-tal rondleiding in het demogebied georganiseerd waarbij de PARTRIDGE aanpak uitgelegd en gedemonstreerd werd. Tot dusver telden we 200 unieke deelnemers op deze activiteiten.

Voor meer informatie, kijk verder op:

https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Partridge.aspx

http://www.agrobeheercentrum.be/Projecten/Partridge#.WRGssYVOIy8

https://www.hvv.be/info/projecten/patridge/

https://leden.inagro.be/Wie-is-Inagro/Projecten/Projecten-zoeken/project/15045

Contactgegevens:

Beheerovereenkomsten: Bram Conings ; Bram.Conings@vlm.be ; +3250458148
Agrobeheergroep: Korneel Verslyppe ; Korneel.Verslyppe@agrobeheercentrum.be ; +32470363101
Experimentele maatregelen/farm walks: Willem Van Colen ; willem.vancolen@inagro.be ; +3251273315
Bijvoederen en predator controle: Kathleen Vanhuyse ; kathleen.vanhuyse@hvv.be ; +3222420045