Demogebied Isabellapolder (België)

Het demogebied Isabellapolder situeert zich vlak aan de Nederlandse grens, in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen. Het is een vlak en open landschap dat doorkruist wordt door sloten, grote en kleine waterlopen, hagen en hoge bomenrijen.

Typisch voorkomende teelten zijn granen (wintertarwe), akkerbouwgewassen (suikerbieten en aardappelen), maïs en grasland. De meeste landbouwers hebben een gemengd landbouwbedrijf waarin de teelt van akkerbouwgewassen wordt gecombineerd met het houden van vee of varkens. Het demogebied is 569 hectare groot en de verschillende landbouwpercelen zijn verdeeld over 56 landbouwers, waarvan er 16 landbouwers deelnemen in het PARTRIDGE project.


undefined

Sinds 2016 hebben de landbouwers 18 ha PARTRIDGE bloemenblokken en 3 keverbanken aangelegd als extra geschikt habitat voor de patrijs. Daarnaast is er ook een goede spreiding aanwezig van de beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM): faunavoedselgewas, gemengde grasstroken en bloemenstroken. De oppervlakte van deze beheerovereenkomsten stijgt nog elk jaar dankzij het PARTRIDGE project. In 2020 zullen er ook enkele nieuwe maatregelen worden uitgetest, zoals een kievitplot en de combinatie van een graskruidenstrook met een braakstrook.

Elk jaar organiseren de Vlaamse partners ook verschillende activiteiten in het demogebied, zoals farm walks voor het brede publiek, veldbezoeken en bijeenkomsten van de deelnemende landbouwers en jagers. Zo mochten we bijvoorbeeld in augustus 2017 de Vlaamse minister van landbouw, leefmilieu en ruimtelijke ordening ontvangen voor een veldbezoek. De PARTRIDGE landbouwers zitten 1 of 2 keer per jaar samen om van elkaar bij te leren m.b.t. de verschillende beheermaatregelen die ze toepassen. Hierbij krijgen ze ook een jaarlijkse update van de monitoringsresultaten om zo hun beheer steeds verder te kunnen verfijnen.

Contact:

Catherine Vanden Bussche
Beheerovereenkomsten/Experimentele maatregelen
catherine.vandenbussche@vlm.be
+32 50 45 81 35

Korneel Verslyppe
Agrobeheergroepwerking/farm Walks                     
korneel.verslyppe@agrobeheercentrum.be
+ 32 470 36 31 01

Thomas Scheppers
Monitoring
thomas.scheppers@inbo.be
+ 32 0499 86 49 25 

Kathleen Vanhuyse
Predatorcontrole/bijvoederen
kathleen.vanhuyse@hvv.be
+32 2 242 00 45 

Interessante links:

https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Partridge.aspx

http://www.agrobeheercentrum.be/Projecten/Partridge#.WQHzJGe7qUk

https://www.hvv.be/info/projecten/patridge/