Over PARTRIDGE - Nederlands

In het Interreg-project PARTRIDGE willen partners uit Engeland, Schotland, Duitsland, België en Nederland in 10 demonstratiegebieden van elk 500 hectare laten zien dat er, óók op het moderne platteland, toekomst is voor de patrijs en andere akkervogels. Onderzoekers, landbouwadviseurs, natuurbeschermers, jagers, boeren en beleidsambtenaren werken samen om op basis van de nieuwste inzichten en bewezen effectieve maatregelen de patrijzenpopulaties en biodiversiteit in 4 jaar tijd met meer dan 30% te doen toenemen. De kennis die daarbij wordt ingezet en toegepast willen we uitdragen naar alle relevante partijen in de North Sea Region en de gehele EU.

Het overkoepelende doel is om het denken over, de acceptatie van en de praktische uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer zó te veranderen dat we duurzame en soortenrijke landbouw-ecosystemen in stand kunnen houden. Daarom willen we zoveel mogelijk partijen en organisaties in het agrarisch gebied bij dit project betrekken, om zo regionaal, nationaal en op Europees niveau de kennisinfrastructuur en organisatie van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer te versterken.

undefined

In elk demonstratiegebied zal minstens 7% van het oppervlak worden ingericht met maatregelen die hoogwaardig habitat bieden aan planten en dieren (waaronder patrijzen), inclusief het bijbehorende beheer. Nieuwe monitoringtechnieken zullen we internationaal testen en vergelijken, om aan te tonen dat onze aanpak het gewenste effect heeftvoor biodiversiteit en ook om bewijs aan te dragen voor ”evidence-based conservation”.

undefined

Een ander onderdeel van het project is internationaal sociaal-economisch onderzoek onder diverse spelers op het platteland. Dit onderzoek moet meer inzicht gaan opleveren in factoren die de acceptatie en efficiëntie van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Europa helpen versterken. De opgedane kennis gaan we wijd verspreiden.

Dr. Francis Buner, Senior Onderzoeker bij de Engelse ’Game and Wildlife Conservation Trust (GWCT)’ en internationaal projectleider van PARTRIDGE zegt het zo: ”Het belangrijkste doel van PARTRIDGE is om te laten zien dat de achteruitgang van boerenland-biodiversiteit gestopt en hersteld kan worden in elk van deze landen. De focus ligt daarbij op maatregelen voor de patrijs, in de overtuiging dat daarmee de achteruitgang van de natuur en van ecosysteemdiensten (zoals bestuiving, natuurlijke plaag-onderdrukking en een gezonde bodem) in heel Europa tot staan gebracht kan worden.

Daarnaast willen we laten zien dat dankzij de de genomen maatregelen de biodiversiteit in onze demonstratiegebieden in 2020 met minstens 30% is toegenomen. Al we daarin slagen, dan willen we op basis van dat succes de maatregelen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de betrokken landen verder optimaliseren. Hiervoor gaan we in gesprek met boeren en organisaties, zullen we studiegroepen bijeen brengen en lokaal en internationaal excursies, veldbezoeken en uitwisselingen organiseren voor zowel boeren als beleidsambtenaren.”

undefined

”De patrijs is de beste indicator voor de gezondheid van het landbouwecosysteem; daar waar de patrijzen het goed doen is de soortenrijkdom hoog en functioneren ecosysteemdiensten optimaal. En daar waar patrijzen verdwijnen is de leefomgeving van agrarische bedrijven sterk verarmd en achteruit gegaan. Een van de meest effectieve herstelmaatregelen voor de patrijs is het gebruik van speciale bloemenmengsels. Deze door onze Duitse partner ontwikkelde mengsels zullen samen met zogenaamde keverbanken, overwinterende graanstoppelvelden en meerjarige, kruidenrijke akkerranden in alle demonstratiegebieden worden aangelegd. Waar nodig zullen we ook met winterbijvoeding en maatregelen tegen predatie de overleving en het broedsucces van patrijzen helpen verbeteren.”

undefined