Over PARTRIDGE - Nederlands

In het Interreg-project PARTRIDGE hebben de partners uit Engeland, Schotland, Duitsland, België en Nederland 10 demonstratiegebieden van elk 500 hectare gerealiseerd, waar zij laten zien dat er, óók op het moderne platteland, toekomst is voor de patrijs en andere akkervogels. Partners in Zweden en Denemarken hebben zich met ingang van 2020 aangesloten bij het project. Onderzoekers, landbouwadviseurs, natuurbeschermers, jagers, boeren en beleidsambtenaren werken samen om op basis van de nieuwste inzichten en bewezen effectieve maatregelen de patrijzenpopulaties en biodiversiteit in 7 jaar tijd met meer dan 30% te doen toenemen. De kennis die daarbij wordt ingezet en toegepast dragen we uit naar alle relevante partijen in de North Sea Region en de gehele EU.

Het overkoepelende doel is om het denken over, de acceptatie van en de praktische uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer zó te veranderen dat we duurzame en natuur-inclusieve landbouwecosystemen in stand kunnen houden. Daarom willen we zoveel mogelijk partijen en organisaties in het agrarisch gebied bij dit project betrekken, om zo regionaal, nationaal en op Europees niveau de kennisinfrastructuur en organisatie van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer te versterken.

undefined

In elk demonstratiegebied is intussen tenminste 7% van het oppervlak ingericht met maatregelen die hoogwaardig habitat bieden aan planten en dieren, waaronder patrijzen. Ook het beheer is daarop gericht. Er zijn nieuwe monitoringtechnieken en protocollen ontwikkeld, die we internationaal testen en vergelijken, om aan te tonen dat onze aanpak het gewenste effect heeft voor biodiversiteit, om zo bewijs aan te dragen voor ”evidence-based conservation”.

undefined

Een ander onderdeel van het project is internationaal sociaal-economisch onderzoek onder diverse spelers op het platteland. Dit onderzoek zal meer inzicht gaan opleveren in factoren die de acceptatie en efficiëntie van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Europa helpen versterken. De opgedane kennis gaan we wijd verspreiden.

Dr. Francis Buner, Senior Onderzoeker bij de Engelse ’Game and Wildlife Conservation Trust (GWCT)’ en internationaal projectleider van PARTRIDGE zegt het zo: ”Het belangrijkste doel van PARTRIDGE is om te laten zien dat de achteruitgang van boerenland-biodiversiteit gestopt en hersteld kan worden in elk van deze landen. De focus ligt daarbij op maatregelen voor de patrijs, in de overtuiging dat daarmee de achteruitgang van de natuur en van ecosysteemdiensten (zoals bestuiving, natuurlijke plaag-onderdrukking en een gezonde bodem) in heel Europa tot staan gebracht kan worden.

Daarnaast willen we laten zien dat dankzij de genomen maatregelen de biodiversiteit in onze demonstratiegebieden in 2023 met minstens 30% is toegenomen. Op basis van dat succes willen we de maatregelen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de betrokken landen verder optimaliseren. Hiervoor zijn we in gesprek met boeren en organisaties, brengen studiegroepen bijeen en organiseren lokaal en internationaal excursies, veldbezoeken en uitwisselingen voor zowel boeren als beleidsambtenaren.”

undefined

De patrijs is de beste indicator voor de gezondheid van het landbouwecosysteem; daar waar de patrijzen het goed doen is de soortenrijkdom hoog en functioneren ecosysteemdiensten optimaal. En daar waar patrijzen verdwijnen is de leefomgeving van agrarische bedrijven sterk verarmd en achteruit gegaan. Een van de meest effectieve herstelmaatregelen voor de patrijs is het gebruik van speciale bloemenmengsels. Deze door onze Duitse partner ontwikkelde mengsels zijn  samen met zogenaamde keverbanken, overwinterende graanstoppelvelden en meerjarige, kruidenrijke akkerranden in alle demonstratiegebieden aangelegd. Waar nodig combineren we dat met winterbijvoeding en maatregelen tegen predatie, om de overleving en het broedsucces van patrijzen te helpen verbeteren.

undefined

 Bekijk hier de NL project video

 

 

Dutch PARTRIDGE project 12-minute film